HOSTED BUYER PROGRAM

โครงการร่วมศึกษา เยี่ยมชมงานและพบปะผู้ขาย ภายในงาน

SETA 2022-งานพลังงานและเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปี 2565,

Solar+Storage Asia 2022 งานพลังงานโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานแห่งเอเชียประจำปี 2565
และงาน Enlit Asia 2022 งานระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าและระบบกริดแห่งเอเชีย2022

รายละเอียดการร่วมเข้าโครงการ

ที่มา

การจัดโครงการ “งานพลังงานและเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปี 2565” , “งานพลังงานโซลาร์และระบบกักเก็บพลังงานแห่งเอเชียประจำปี 2565” และงาน Enlit Asia 2022 ได้กำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์และขับเคลื่อนต่อเป้าหมายตามพันธกิจและกลยุทธ์ของประเทศไทย ในการเป็นผู้ผลิตและผู้ใชพลังงานที่มุ่งเน้นการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อการสร้างมาตรฐานที่ดี สร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านพลังงาน และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านพลังงานและสังคมโดยรวม เป็นการจัดงานภายใต้หัวข้อหลัก “Accelerating ASEAN’s Energy Transition to Achieve Carbon Neutrality” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายพลังงานและเศรษฐกิจของรัฐบาลตามการประกาศเจตนารมณ์ในเวทีการประชุม COP26 เวทีสำคัญที่ผู้นำโลกร่วมเจรจาเพื่อเร่งดำเนินงานแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมุ่งมั่นลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศตนเอง ทั้งหมดนี้เพื่อพยายามจำกัดอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น และแก้วิกฤติโลกร้อน โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมอย่างจริงจัง มีการเร่งการเปลี่ยนผ่านมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนเพื่อการใช้พลังงานที่ยั่งยืนอย่างจริงจัง  การจัดงานดังกล่าว จะมีขึ้นในระหว่าง วันที่ 20-22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา Hall 100-104 รวมพื้นที่กว่า 30,000 ตรม. โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 งานกว่า 15,000 คน มีผู้ร่วมแสดงนิทรรศการมากกว่า 350 บริษัท จาก 70 กว่าประเทศทั่วโลก ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก กระทรวงพลังงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  กระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง กลุ่มบริษัท ปตท. และปตท สผ.

รูปแบบการจัดงาน 

1.กิจกรรมทางด้านงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และงานประชุมสัมมนาภาคภาษาไทย โดยหน่วยงานชั้นนำต่างๆของประเทศ อาทิ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กลุ่มสภาอุตสาหกรรม และสมาคมอุตสาหกรรมเซลส์แสงอาทิตย์ เป็นต้น

2.งานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ และจากหน่วยงานชั้นนำในประเทศ อาทิ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ปตท. การไฟฟ้าภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น

3.การรนำเสนอทางด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก พร้อมเวิร์คชอป

4.การนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ

5.การจับคู่ธุรกิจ

6.งานมอบรางวัลทางด้านพลังงาน

7.การนำเสนอผลงานของกลุ่ม Start Up

8.งานพบปะสังสรรค์และการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มต่างๆ

วันและเวลาการจัดงาน

จัดให้มีในวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

เวลาเข้าชมงานในโถงนิทรรศการ 09.00-17.30 น.

เวลาในการจัดงานประชุม ในห้องประชุมต่างๆ 08.30-17.30 น.

ผู้จัดงาน     บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ผู้ประสานงานโครงการ      

1.นายกรณ์พงษ์ ไพศาลจิตร

โทรศัพท์มือถือ: 099 062 2688

อีเมล์ [email protected]

2.นางสาวจุฬารินทร์ หอมกลิ่น

โทรศัพท์มือถือ: 098 919 8322

โทรศัพท์เบอร์กลาง: 02 107 1944, 094 337 9588

อีเมล์: [email protected]

เว็บไซต์การจัดงาน www.solarstorageasia.com และ www.setaasia.com

 

โปรแกรมการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ซื้อ (Hosted Buyer Programme)

(ประเภทบัตรคล้องคอ Hosted Buyer ใช้ได้เฉพาะวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Day1

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565

07.30-17.00 น. เปิดลงทะเบียน บริเวณ หน้าโถงนิทรรศการ EH 103 ชั้น 1 ศูนย์ฯไบเทค บางนา

09.00-10.30 น. พบกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน Hosted Buyer โดยตรง จะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในแต่ละรอบ

-รอบแรก 09.00 น.

-รอบที่สอง 09.30 น.

-รอบที่สาม 10.00 น.

-รอบที่สี่ 10.30 น.

08.30-08.45 น. นำท่านเข้าร่วมงานพิธิเปิด ในบริเวณห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น 2 ศูนย์ไบเทค บางนา

09.00-10.40 น. พิธิเปิดงานอย่างเป็นทางการ (กำหนดการพิธีเปิด สามารถดูรายละเอียดได้จากเวบไซต์การจัดงาน)

10.40-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ 

11.00-13.00 น. นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ  และKnowledge Hub 

                     (รายชื่อบูธที่เข้าเยี่ยมชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (จัดให้เป็นคูปองอาหารและ/หรือใน Delegate Lounge)

14.00-15.00 น. นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ และKnowledge Hub 

(รายชื่อบูธที่เข้าเยี่ยมชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

14.30-17.00 น. เข้าร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อเกี่ยวกับการเลือกติดตั้งระบบโซลาร์เซลส์และการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ไทย ณ ห้องประชุม Meeting Room ในโถงนิทรรศการ EH 103

**ท่านสามารถพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ บริเวณ Hosted Buyer Lounge พร้อมบริการชา-กาแฟ** 

Day2

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

07.30-09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ หน้าโถงนิทรรศการ EH 103 ชั้น 1 ศูนย์ฯไบเทค บางนา

09.00-10.30 น. พบกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน Hosted Buyer โดยตรง จะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในแต่ละรอบ

-รอบแรก 09.00 น.

-รอบที่สอง 09.30 น.

-รอบที่สาม 10.00 น.

-รอบที่สี่ 10.30 น.

09.00-11.00 น. นำท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Energy&Carbon Neutrality Landscape (ภาษาไทย) จัดโดยกระทรวงพลังงาน, สนพ.และ พพ. ณ ห้องประชุม Meeting Room ในโถงนิทรรศการ EH 103

– พร้อมรับประทานอาหารว่าง ชา-กาแฟ (สามารถดูรายละเอียดงานสัมมนาได้จากเวบไซต์การจัดงาน)

11.00-13.00 น. นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ  และKnowledge Hub 

                     (รายชื่อบูธที่เข้าเยี่ยมชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (จัดให้เป็นคูปองอาหารและ/หรือใน Delegate Lounge)

14.30-16.30 น. นำท่านเข้าร่วมสัมมนา จัดโดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ RE100

16.30-17.30 น. นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ และนำท่านร่วมฟังการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงงาน ณ เวที Tech Hub และ Knowledge Hub (รายชื่อบูธที่เข้าเยี่ยมชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

**ท่านสามารถพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ บริเวณ Hosted Buyer Lounge พร้อมบริการชา-กาแฟ** 

 

Day3

วันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2565

07.30-09.00 น. ลงทะเบียน บริเวณ หน้าโถงนิทรรศการ EH 103 ชั้น 1 ศูนย์ฯไบเทค บางนา

09.00-10.30 น. พบกับเจ้าหน้าที่ประสานงาน Hosted Buyer โดยตรง โดยจะมีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในแต่ละรอบ

-รอบแรก 09.00 น.

-รอบที่สอง 09.30 น.

-รอบที่สาม 10.00 น.

-รอบที่สี่ 10.30 น.

09.00-11.00 น. นำท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานในการใช้

ร่วมกับโซลาร์เซลส์ โอกาสเติบโตทางธุรกิจ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช.

ณ ประชุม Meeting Room ในโถงนิทรรศการ EH 103 

(สามารถดูรายละเอียดงานสัมมนาได้จากเวบไซต์การจัดงาน)

11.00-13.00 น. นำชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ (รายชื่อบูธที่เข้าชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

13.00-14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (จัดให้เป็นคูปองอาหารและ/หรือใน Delegate Lounge)

14.30-16.30 น. นำท่านเข้าร่วมสัมมนา จัดโดยสมาคมนักวิจัยแห่งชาติ ในหัวข้อทางด้านงานวิจัยทางด้านพลังงาน

16.30-17.30 น. นำเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการ และนำท่านร่วมฟังการนำเสนอทางด้านเทคโนโลยีทางด้านพลังงงาน ณ เวที Tech Hub และ Knowledge Hub (รายชื่อบูธที่เข้าเยี่ยมชม จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

**ท่านสามารถพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย ณ บริเวณ Hosted Buyer Lounge พร้อมบริการชา-กาแฟ**

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ต้องสมาชิกของเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนโครงการการจัดงานในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกเข้างานได้ ตามลิงก์ลงทะเบียนของแต่ละวัน  (โปรแกรมกิจกรรมของแต่ละวันจะแตกต่างกัน)

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนวัน  

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 • กระทรวงสาธารณสุข
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
 • กลุ่ม RE100 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • หอการค้าและสภาหอการค้าไทย
 • สำนักงานผู้ว่าจังหวัดทั่วประเทศ
 • สมาคมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ไทย
 • สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

 • สมาคมรับสร้างบ้านไทย
 • สมาคมบริหารสินทรัพย์
 • สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 • สมาคมผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าเอกชน
 • สมาคมผู้ค้าปลึกไทย
 • สมาคมโรงสีข้าวแห่งประเทศไทย
 • สมาคมโรงแรมไทย

**ท่านสามารถอัพเดทรายชื่อสมาคมที่เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ได้ทางเวบไซต์ของการจัดงาน

ลิงก์ลงทะเบียน

Day1
Day2
Day3

ลิงก์ลงทะเบียน

Day1 วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565     

https://www.zipeventapp.com/Event/Register/17A82CA8-1749-47DE-B309-5CF8496BD441

Day2 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565

https://www.zipeventapp.com/Event/Register/CC0CF751-D085-4BF8-85F9-E5976940A9CF

Day3 วันพฤหัสที่ 22 กันยายน 2565

https://www.zipeventapp.com/Event/Register/7865A3D1-0B8B-400E-95F9-6D8E0AAF5BE5

Floor Plan ผังการจัดงาน

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Learning more about the Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Settings.

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save