Co-located with:

Category: PRESS RELEASES

PRESS RELEASES

ค้นพบคำตอบความคุ้มค่าการลงทุนระบบโซลาร์เซลล์ ในงาน Solar+Storage Asia 2022

ปัญหาสภาวะโลกร้อนจากการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล และประเด็นค่าไฟฟ้าที่กำลังสร้างภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน อาจจะมีทางออกที่ดี หากเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ( Energy​ Storage System​ : ESS)​ ที่ใช้ควบคู่กันกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สามารถพัฒนาให้มีต้นทุนที่ต่ำลงและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะความสำคัญของเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงาน หรือ เรียกง่ายๆ ในที่นี้ว่า Solar + Energy Storage เป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนแนวทางการใช้พลังงานในอนาคต มาสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยลดหรือเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน น้อยลง ขณะที่ระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้ระบบการผลิตและการส่งกระแสไฟฟ้ามีความเสถียร และมีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy

PRESS RELEASES

SCG eager to embrace environmental approach

Green manufacturing is driving more business for SET-listed Siam Cement Group (SCG), Thailand’s largest cement maker and industrial conglomerate, as it is eager to use

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Learning more about the Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Settings.

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save

English | Thai