ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
 2. [ข้อมูล xxx]
 3. [ข้อมูล yyy]
 4. […]

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ website ของเราผ่าน browser’s cookies ของท่าน
  4. […]
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. [บุคคลที่สามที่เปิดเผยข้อมูล]
  2. […]
 3. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. [วิธีการ เช่น ได้รับทาง email ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ ได้รับเป็นเอกสาร]
  2. […]

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]
 2. [เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการ….]

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

[รายชื่อ หรือ ประเภท (ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถระบุได้) ของผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน] 

นอกจากนี้ เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่าง

ประเทศ โดยมีรายชื่อดังนี้

[รายชื่อ]

หน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

[รายละเอียดของมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่พอสังเขป]

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ [จัดเก็บเป็น Soft Copy / Hard Copy]

2. สถานที่จัดเก็บ [เก็บไว้ที่ห้อง ตู้ ที่มีอุปกรณ์นิรภัย / เก็บไว้ใน computer / เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ…]

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ [วิธีการทำลาย กรณี Soft Copy / Hard Copy] และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน [จำนวนวัน] วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 1. [ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร email]
  ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา
 2. [ข้อมูล xxx]

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ ยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้) หรือ ท่านสามารถศึกษา รายละเอียดเงื่อนไข ขอยกเว้นการใช้สิทธิ์ต่างๆ ได้ที่ [link รายละเอียดของการใช้สิทธิ์*] หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ [link ข้อมูลสำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น TDPG3.0, เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th]

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

[ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร]

Cookies

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. […]

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 1. [Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]
 2. [Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]
 3. […]

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

[ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ: 
[โทรศัพท์]
[email]
[website ]
[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดตัวแทนผู้รับผิดชอบ (ถ้ามี)

[หมายเหตุ: สำหรับกรณีที่องค์กรเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 5 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562]

ชื่อตัวแทนผู้รับผิดชอบ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]
[website]

[ช่องทางติดต่อ หรือ รับข่าวสารอื่นๆ : อาทิ. LINE, Facebook, Instagram, Twitter หรือ Social Media อื่นๆ]

รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) (ถ้ามี)

ชื่อ: [ชื่อภาษาไทย และอังกฤษ (ถ้ามี)]
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่สำนักงานใหญ่ สถานที่ทำงานของผู้ควบคุมข้อมูล]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: [ที่อยู่]
ช่องทางการติดต่อ:
[โทรศัพท์]
[email]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน [ภายใน…วันนับแต่….. ]

Yogesh Agarwal

Vice President Digital Lead, Hub Asia, Energy Industries Division, ABB

Mr. Jim Bullock

“Jim is focused on helping energy clients solve business challenges and transition to a low-carbon future.

He brings over a decade of experience in the energy sector, including: corporate innovation at a Fortune-500 electric and gas utility, business development for an energy storage software start-up in Silicon Valley, and operations and strategy consulting for clients across America and Asia.

Throughout his career, Jim has been focused on emerging technologies, advanced analytics, and business transformation within the power and utilities sector. His experience spans traditional and renewable generation, distribution network operations, and behind-the-meter customer technologies”

Mr. Nirinder Singh Johl

Nirinder Singh Johl, is a professional electrical engineer, who has served Malaysia’s national utility company, Tenaga Nasional Berhad (TNB) in multitude portfolios with distinction and charm for more than 36 years since 1986.

Upon graduation from University Technology Malaysia (UTM), he embarked on a pathbreaking career as an Electrical Distribution Engineer covering the frontline for 15 years in Peninsular Malaysia before migrating to TNB’s Distribution Headquarters to be in charge of its Customer Service Division for a decade, constantly engaging and listening to over 9 million customers before accelerating up the corporate ladder as TNB’s General Manager Customer Service in 2010.

Nirinder , also holds a Master’s in Business Management (MBA) degree from the University of Bath , that allowed him to fast-track and strategically master indepth expertise in other equally significant areas of the utility business , namely in Transmission, Generation , Strategic Corporate Communications, International Business during the subsequent years. Nirinder served as the Managing Director of TNBX Sdn Bhd, a wholly owned subsidiary of TNB formed in 2019 to venture into the non- regulated business aka beyond the meter business over the last 3 years and just retired in early June 2022.

Under Nirinder’s leadership, TNBX has pioneered a platitude of innovative breakthroughs including solar energy contracting with utility billing (SARE) , I-REC branded Renewable Energy Certificates for Malaysia (mREC) , both in bundled and unbundled RECs and on many more energy efficiency projects. The highly successful track record of TNBX speaks volume of the leadership qualities of Nirinder.

Although Nirinder retired from TNBX this June, 2022, he would still be actively involved in the utility business with his new found passion in Renewable Energy and will continue exploring and developing exciting new frontiers in the ASEAN market.

Nirinder is presently the CEO of AsiaCarbonXChange Plt , an organization involved in the consultancy and management of Renewable Energy Certificates (RECs).

Mr. Narcis Vidal

“Narcis Vidal is Vice President of Business Development and Sales for Africa, Asia Pacific and Middle East at Gridspertise, helping utilities solve their complex challenges on smart metering, smart grid, and digitalization.
During his 20 years of experience in the energy sector he worked for Endesa, Enel and EnelX as: eMobility & Innovation Project Manager, eMobility Technical Manager, Head of e-Mobility Innovation and Head of e-Mobility Global Technical Sales. Focusing on business development, sales, strategy, innovation, and technology he was involved in large international strategic projects related mainly with grid edge, electric vehicles, and smart cities.
He is a telecommunications engineer with an Executive MBA at ESADE in Barcelona.”

Mr. Mohd Zarihi bin Mohd Hashim

mr. Michael Joseph

Michael has over 25 years of career involvement in the power industry in combined cycle plant operations in Malaysia, and since then has progressed through engineering, sales, and management positions in Malaysia and in Europe, most recently in Business Development and Sales for Long Term Service Agreements including O&M Contracts in Kuala Lumpur. Prior to that he also worked in power plant performance monitoring, developing improvements in diagnostics followed by Integrated Power Plant Lifecycle Management to give Owners a greater insight of their assets. He is also an active Senior Member of the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) and held various leadership positions.
Webpage : https://www.enlit-asia.com/speaker/michael-joseph/

dr. Matthew Rowe

Dr. Matthew Rowe is a global leading expert in Power Systems and Energy Storage, a Principal Consultant, and currently the Director of the DNV Asia Pacific Power Grids business. Prior to his current role Matthew was the Head of Department for Energy Storage across Europe, the Middle East and Africa at DNV. Matthew is a Chartered Engineer and has a PhD in Power Systems and Energy Storage, he has published in internationally recognised energy journals, and often presents at academic and industrial conferences around the world. Matthew has lead and worked on over 150 power systems projects globally with key industry stakeholders such as System Operators, Regulators, Governments, Utilities, Investors, Developers and Network Operators.

mr. Masato Tamura

“Dr. Masato Tamura is the Managing Director of IHI Power System Malaysia, a Malaysian subsidiary of IHI Corporation.

He and his employees carry out maintenance of boilers for power generation to ensure a stable supply of electricity in Malaysia and other South East Asian countries.

Since three years ago, in addition to conventional maintenance, he has been working vigorously to deploy ammonia and biomass combustion technologies with the aim of decarbonising and solving global warming issues.

On his days off, he worries about reducing CO2 emissions from his motorbike.”

mr. Marcus Andre Ong

Marcus is Head of Business Development for Mainstream Renewable Power where he leads the company’s efforts on wind and solar development in the Philippines. He has led new market entry initiatives for Mainstream in APAC prior to refocusing efforts in the Philippines.

Prior to joining Mainstream in December 2018, he has worked in development functions for multinational renewable energy companies seeking to establish its operations in the market. He has over a decade of development experience in the energy sector and an equal amount of experience in real estate development.

mr. Leon Pulles

“Leon has more than 25 years of experience in the energy industry and has been responsible for the development, financing, and realization of an extended range of energy concepts and innovations (Solar, Wind, Biomass, Hydro, Gas, Conventional power, Waste, Grid). Leon is the managing partner of Energy Investment Management BV. An Investment Management & Advisory Boutique with a focus on Energy Transition Assets and Cleantech Ventures:

Energy Transactions: Sell side, buy side, and project finance advisory; Arranging venture capital for technology development companies Energy Asset and Concept Development: Development and Finance Energy Investment Funding: Structuring renewable energy funds and participation concepts; The Energy Investment Management team is creating thought leadership in Sustainable Islands and Energy Entrepreneurship & Innovations in the Southeast Asian region.”

dr. Kris Matsuo

Based in Tokyo, Kris is involved in sales and business development in the energy industry, with a focus on decarbonization projects covering all products in the company lineup including biomass/waste to power/chemicals and energy storage solutions. Supporting global clientele with a focus on the Asia-Pacific region.

Webpage : https://www.enlit-asia.com/speaker/kris-matsuo/

ms. Kieu Thi Xuan Thao

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.”Ms Thao has worked for Ho Chi Minh City Power Corporation (EVNHCMC) for 15 years, especially since she has been in charge of the construction and investment field for nearly 6 years. She was accredited as ASEAN chartered professional engineer in 2019.

Now, she is working at the General Plan Department of Ho Chi Minh City Power Project Management Board (PPMB) which is authorized for 110/220kV power project investment and construction in Ho Chi Minh City – A subsidiary of EVNHCMC.

Currently, PPMB has expedited digital transformation in power project management by using BIM, UAV, and digital site diary, for more reliable and higher efficiency.”

Mr. Joseph Buckler

“Joe Buckler is Senior Vice President, Global Sales, and Business Development, for Babcock & Wilcox (B&W), a leader in energy and environmental products and services for power and industrial markets worldwide.

Buckler leads the company’s global sales, marketing and business development teams. He is responsible for growing and maintaining strong business relationships with B&W’s customers and for developing and implementing successful strategies to accelerate growth and achieve revenue goals across the company’s three business segments – B&W Renewable, B&W Environmental and B&W Thermal. He assumed these responsibilities in January 2019 and was named Senior Vice President in January 2022.

From July 2018 to January 2019, Buckler was Vice President, Service Projects, responsible for all technical and commercial aspects of the company’s service business. He joined B&W in 2002 in the Engineering group and subsequently served as Project Manager, Regional Project Manager, and Project Developer. Later, he was named Director of Sales for the Eastern Region.

Buckler earned a Bachelor’s Degree in Paper Science and Engineering from Miami University and a Master’s Degree in Business Administration from Kent State University.”

Mr. John Gounaris

“John currently serves as the Vice President of Marketing at G&W Electric. He has over 20 years of experience in the electrical equipment industry in a variety of sales and marketing roles such as proposal engineering, order management, project management, product management, and sales. Most of his career has focused on distribution technology.

John earned his BSME from the University of Illinois Urbana-Champaign.”

Mr. Jimmy Khoo

“Jimmy Khoo is the Chief Executive Officer of SP PowerGrid Limited (SPPG), which operates and maintains the electricity and gas transmission and distribution networks in Singapore. It is a member of the Singapore Power Group (SP Group), a leading energy utilities company in Asia Pacific. Prior to the current appointment, he was the Chief Executive Officer of Singapore District Cooling (SDC), a key subsidiary of the SP Group. SDC provides centralised production of chilled water in the premium district of Marina Bay and is the largest fully underground network in the world.

He previously headed SP Group’s Business Ventures responsible for commercial and technology initiatives and various operational roles such as the grid planning division and Singapore’s Liquefied Natural Gas Terminal project. He has also been involved in overseas projects, being the Managing Director (Australia Investments) based in Melbourne.

He was previously a Brigadier General holding senior appointments in the Ministry of Defence and the Singapore Armed Forces. He led the Joint Staff and the Future Systems Directorate responsible for disruptive technologies and led the initiative to transform the Singapore Armed Forces in the early 2000s.”

Mr. Jerin Raj

Jerin is responsible for the P&L covering Thailand, Malaysia, Laos and Cambodia. He is responsible for business strategy, business development, sales, and project delivery within the subregion. He leads the client engagement effort and in structuring solutions for clients across the BV portfolio of power, gas, fuels, chemicals, connectivity, and environmental solutions. Jerin has an MSc in major programme management from Oxford University, an MBA from the Indian Institute of Management at Kozhikode, and a bachelor’s degree in mechanical engineering from Bharathiar University, Coimbatore. Jerin has 18 years’ experience in the power transmission, petrochemicals, and critical infrastructure space.

Mr. Richard Schomberg

“Richard Schomberg is IEC Special Envoy for Smart Electrification (www.IEC.ch). Recipient of the IEC 2011 Lord Kelvin award, chairs the IEC Systems Committee on Smart Energy.

He owns a consulting practice (Industrial Strategy, Complex Systems Engineering, Cybersecurity, Standardization). Board member of the G3-PLC Alliance, he was EDF VP Corporate Standardization, and appointed EDF Group Corporate Fellow. He had the responsibility of EDF R&D activities in North America.

Emeritus member of the US DoE Gridwise Architecture Council, he was System Engineering Professor at Supelec (Paris), Chair of Intelligrid Strategy Committee (Electric Power Research Institute – Chauncey Starr Award 2005).”

Mr. Jean-Louis Neves Mandelli

Jean-Louis Neves Mandelli is the Singapore managing partner and a partner in the Project Development & Finance practice. His practice covers all aspects of international project development and financing across the energy and infrastructure sectors, acting for both sponsors and lenders (including leading multilaterals, DFIs and ECAs). He has particular experience on energy transition, having advised on a large number of renewable projects across hydro, solar and wind, as well as floating solar and hybrid solar-battery projects. He is very involved in the firm’s market leading work in the hydrogen space as well as being advising on ESG-linked financings.

Ms. Dora Adamo

“Dora Adamo is Clean Industrial Power Solutions Growth Leader at Baker Hughes and in her role she is committed to develop the building blocks for a cleaner, efficient, reliable and sustainable power sector. Dora contribution and expertise were key to develop some of the most advanced solutions portfolio mostly for decentralized and industrial users, helping to position the company in the Industrial power generation and cogeneration sectors.

Dora is active in several associations in the energy sector, and more recently she has been appointed in the Board of Director of Cogen Europe and Cogen World Coalition. Trained as Management Engineer, Dora has more than 15 years of international experience and has covered several strategy, product management and marketing roles, developing deep domain expertise on energy market dynamics and turbomachinery solutions.”

Mr. Declan Byrne

Declan is a highly experienced sales leader with more than 25 years’ sales management experience. Prior to joining Driivz, Declan spent 15 years in the Utility Industry running successful sales teams in both Europe and Asia for leading companies such as Landis+Gyr, Trilliant Inc. and Bidgely. Declan has also spent almost ten years in the electronic and networked security industry, working closely with companies like TFL, BT and BNFL. Declan holds a Degree in Engineering from University College Galway.

Mr. Dato’ Indera Ir. Baharin Bin Din

Mr. Daniel Tampubolon

Daniel Tampubolon was born in Pematang Siantar Indonesia in 1984. He graduated from the Institute Technology of Bandung, Indonesia in 2006 and served as an electrical engineer in PLN since 2007.

After completing his Master of Engineering Management from Curtin University – Australia in 2012, he has been actively involved in distribution network planning, asset management, smart grid development and deeply involved in renewable energy development for eastern part of Indonesia. Since 2013, he has joined HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities) organization, specifically in Working Group 3 – Distribution. He was the Deputy Manager of Distribution Planning in PLN Banten Region.

In the period of 2018-2021, he has been assigned as the branch manager of Merauke Area located in the most eastern part of Indonesia under Papua and Papua Barat region and Serpong Area under Banten Region. Since 2021, he has been assigned as the Senior Manager of Planning for PLN UIW Nusa Tenggara Timur focusing on developing a sound infrastructure of distribution network up to generation sector and leveraging the utilization of renewable energy in rural electrification program.

Mr. Dan Lambert

Dan Lambert is Trilliant’s Chief Solutions Officer, responsible for Innovation, Portfolio and Product Management, Engineering, and Data Services & Analytics. Dedicated to operational excellence by delivering business solutions and information services in demanding environments, Dan brings more than twenty-five years of hands-on experience in the Military & Defense, Telecom, Utilities, and B2B2C industries. Prior to joining Trilliant, Dan worked in executive leadership positions at ACN Europe B.V. and British Telecom, most recently serving as COO for Smart DCC in the United Kingdom.
Webpage: https://www.enlit-asia.com/speaker/dan-lambert/

Mr. Antoine Gaudin

“Antoine is a Senior Consultant within the Power and Renewables Consulting team in the Energy Transition Practice. Based in Singapore, he specializes in power market analysis, policy, regulatory and energy transition matters. To a larger extend, Antoine is engaged with the extended Energy Transition Consulting Practice in Wood Mackenzie.

Antoine experience spans from advisory for energy utilities and regulators to market design and power market analysis. Some of his consulting projects involved reviews of electricity markets and utility processes at different stages of markets liberalization. He recently worked with Southeast Asian stakeholders in Singapore, Malaysia, South Korea, Japan, Vietnam and others.

Before joining Wood Mackenzie, Antoine worked with the energy market practice in DNV Singapore. Antoine holds two Master’s degrees from the National University of Singapore and ENSTA Paris (Institut Polytechnique de Paris).”

 

Webpage : https://www.enlit-asia.com/speaker/antoine-gaudin/

Mr. Anthony Rajamanickam

Antoine is a Senior Consultant within the Power and Renewables Consulting team in the Energy Transition Practice. Based in Singapore, he specializes in power market analysis, policy, regulatory and energy transition matters. To a larger extend, Antoine is engaged with the extended Energy Transition Consulting Practice in Wood Mackenzie.

Antoine experience spans from advisory for energy utilities and regulators to market design and power market analysis. Some of his consulting projects involved reviews of electricity markets and utility processes at different stages of markets liberalization. He recently worked with Southeast Asian stakeholders in Singapore, Malaysia, South Korea, Japan, Vietnam and others.

Before joining Wood Mackenzie, Antoine worked with the energy market practice in DNV Singapore. Antoine holds two Master’s degrees from the National University of Singapore and ENSTA Paris (Institut Polytechnique de Paris).

Mr. Allen Wang

Dr. Allen Wang is the research leader of Asia Pacific Regional Integrated service. He is a highly experienced energy market expert with 15 years of experience in power and renewable markets in various countries. He is also responsible for providing consulting advisory to commercial clients in energy market planning, regulation, operation, and policies. Dr. Wang is a fellow of the Australian Institute of Energy. He holds a Bachelor of Science and a Master of Science from Huazhong University of Science and Technology, China, and a Ph.D. from the University of Technology Sydney, Australia.

Mr. Allard M. Nooy

“Allard Nooy joined Fortescue Future Industries (FFI) as President South-East Asia in June 2022 and has overall accountability for the company’s developments and investments in South-East Asia and India.

Allard has been based in Asia for over 25 years and has strategic executive leadership experience in the infrastructure sector in emerging and frontier markets. He has successfully led and acquired infrastructure, energy and environmental companies and his key focus has been on the development and implementation of growth strategies.

He has been accountable for the financing and creation of new assets and the implementation of energy and infrastructure projects. The format of these projects varied widely and included private public partnerships and build own operate transfer structures in the infrastructure and renewable energy sectors.

Allard’s previous roles include CEO InfraCo Asia, a commercially managed infrastructure development and investment company headquartered in Singapore active in 12 South and Southeast Asian countries, CEO of Jindal Aquasource and Jindal Ecopolis in New Delhi, India; President Asia Pacific at Covanta Energy Corporation (the world’s largest energy from waste company) based in Shanghai, China; Regional Director Infrastructure Development and Country Director China, for the Leighton Group in Asia; Regional Director, Greater China at Thames Water International in Hong Kong SAR; and Country Manager of Vermeer–Ballast Nedam, while based in Vietnam.

In addition to his full-time role, Allard lectures at the Singapore Management University (SMU) a Public Private Partnership Program. Previously he lectured at the National University of Singapore (NUS) a Project Finance Academy Program.

He holds a BSc (Eng) in engineering management and an MBA in international business.”

Ms. Alifia Bintang Nugroho

“Alifia Bintang Nugroho is Investment Advisor at Energy Investment Management and is also the manager of Indonesian Energy Innovation Challenge.

Mainly focusing on energy innovations, Alifia continues to support ideas and creations in the energy sector to further up-skill the impact towards Indonesia. The Indonesian Energy Innovation Challenge is a solution to create more disruptive innovations to expand the transitions.

Also following to that, Alifia connects Indonesian networks to the energy markets available. Talking about developing countries, there is always room to discover especially in new technology and remarkable business models. Alifia will keep giving encouragement and active involvement in the energy sector.”

Mr. Adrian Wong

Adrian is a seasoned energy and infrastructure lawyer.

A Director at Prolegis LLC and Head of Projects for the Herbert Smith Freehills Prolegis Formal Law Alliance, Adrian is qualified in both English and Singapore law.

He has provided comprehensive and integrated advice on all aspects of energy and infrastructure project development as well as advice in relation to acquisitions and disposals. In addition to his in-depth experience in the conventional energy space, Adrian has a very strong reputation in the market as a sought after advisor (particularly in relation to his experience on cutting edge and “first of its kind” transactions) in the renewables industry. He is known for his experience and focus on “new power” (including storage, hydrogen, energy management and smart grid applications and instruments) in addition to the “conventional” renewables projects such as hydro, wind (onshore and offshore) and solar.

Adrian has had practical experience across Asia, having worked for clients on projects in Singapore, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Sri Lanka and Mongolia.

Mr. Yoshihiko Hamamura

Current Position & Affiliation

Senior General Manager, Fuel Cell Business Field, Toyota ZEV Factory, Toyota Motor Corporation

Chairman, FC-Cubic TRA (Fuel Cell Cutting-Edge Research Center Technology Research Association), Japan

Work Experience

– Joined Toyota Motor Corporation in 1991 – General manager of engine development promotion division and chief-engineer in powertrain product planning division
– Senior general manager of FC-business field since 2019.
– Chairman of FC-Cubic TRA (Fuel Cell Cutting-Edge Research Center Technology Research Association), Japan from 2019

Education

Graduated from Faculty of Engineering of Doshisha University, Japan

Mr. Paul Sly

Paul Sly is Chevron Lubricant’s Global Industrial OEM Specialist with a BS in Mechanical Engineering and CLS and OMA-1 certifications in the lubricants field. His career includes 13 years at Caterpillar Engine Division and 20 years at Chevron including managing the Isoclean contamination control program for the last decade and as Chevron’s top field specialist in the power generation industry. This field experience has built his reputation as a subject matter expert in turbine oil including varnish issues, hydraulics, gas engines, compressors and gear boxes supporting Chevron and customer operations around the globe.

In his current role Paul manages technical relationships between Chevron Lubricants and Original Equipment Manufacturers (OEMs) of Industrial equipment around the globe that uses lubricants such as turbines, compressors, pumps, gear boxes and hydraulic systems to develop the latest in technology and application approaches.

Mr. JRob Wade

Rob Wade oversees sales and strategy for Industrial Cybersecurity at ABS Group. For over 26 years, he has helped companies adapt to their digital environments and solve business challenges related to complex global IT outsourcing and managed services. For the last 12 years, he has worked closely with senior executives across multiple industries, including oil, gas and chemicals, power and energy, industrial manufacturing and consumer goods, with a specialization in managing cyber and physical security risks. He is a recognized thought leader, an advisor for the nation’s 7th largest school district for security and safety and sits on the Gulf Coast Energy Security Council. Rob has a bachelor’s degree in Business Administration from the University of Houston and a secondary degree in Health Science from Baylor College of Medicine.

Michael Calvert

Sales Director, Process Automation Energy Industries, ABB

Mr. Jonathan Tan

Jonathan is the Managing Director of UnaBiz Singapore, overseeing the business,sales and operations in Singapore and the region. UnaBiz is a proven massive IoT service provider who specialises in sensor product design, manufacturing, and data platform services across a hybrid of low-power wide area (LPWA) technologies such as Sigfox, LTE-M, NB-IoT and LoRa, to power business growth.

Jonathan is also currently EXCO in SGTech Smart Nation Chapter, and sits in IMDA IoT Technical Standards Committee, and ITE Central IoT Technical Committee. Formerly head of sales for Singtel’s global Fixed Satellite Business, Jonathan has 30 years of experience in IoT, telecom, satellite, smart city and ICT in Singtel, NCS, EdgeMatrix. Jonathan holds a Degree with Honours in Computer Engineering from the Nanyang Technological University, Singapore. Further information can be found in https://www.linkedin.com/in/jontan1/ UnaBiz is a proven global Massive IoT service provider that specialises in solution design, manufacturing, connectivity and data platform services across a hybrid of low-power wide-area (LPWA) technologies such as Sigfox 0G, LTE-M, NB-IoT and LoRa, to power sustainable business growth. Founded in 2016, the company is headquartered in Singapore, with R&D centres in Taipei and Labège (FR), and sales offices in Tokyo, Paris,

Madrid and Holland. UnaBiz owns the Sigfox 0G technology that connects over 10 million sensors for 1500 B2B customers on the global 0G Network, owned and commercialised by 70+ national Operators worldwide. The company focuses on Utilities, Supply Chain & Logistics, Security and Facilities & Building Management. UnaBiz envisions a closely connected world powered by simple technology because it believes in “Less is More”. By uniting people and IoT technology, it aims to create an impact on a massive scale, to help every person and every organisation on the planet live smarter, simpler, and more sustainable way.

Sumittra Charojrochkul

Education
– Ph.D. (Materials Science and Engineering) Imperial College of Science, Technology
and Medicine, University of London, UK
– B.Eng.(Materials Science and Engineering) Imperial College of Science, Technology
and Medicine, University of London, UK


Expertise
– Solid Oxide Fuel Cells : Fabrication and Characterisation, Materials Selection

– Hydrogen production
– Fabrication of catalyst and adsorbent
– Bioenergy

Mr. Michael Lewis

Managing Director, Air Liquide Thailand

Mr. Peter du Pont

Chief Executive Officer, Asia Clean Energy Partners

Peter du Pont manages an Asia-based international consultancy, Asia Clean Energy Partners, which provides services and solutions for clients in the development and business sectors.  He is based in Bangkok and has more than 30 years’ experience developing sustainable energy and climate programs in the U.S. and Asia.  He has carried out assignments related to the design, implementation, and evaluation of clean energy policy and plans, energy and climate finance, and climate change programs.  He contributes to the clean energy ecosystem in the region through a variety of assignments, including as Southeast Asia Regional Coordinator of the Private Financing Advisory Network (PFAN); his founding and continuing role helping to leading the Asia Clean Energy Forum; and through a variety of strategic advisory and capacity-building assignments for public- and private-sector clients.

MR. Toshiro Kudama

Managing Executive Officer JERA Co., Inc.

Toshiro Kudama is senior managing executive officer of JERA Co., Inc. He is also chief executive
officer of JERA Asia Pte. Ltd.
Mr. Kudama started his professional career at Tokyo Electric Power Co., Inc. (TEPCO) in 1982. Since then, he has been a steady and active player on the global energy scene, with an extensive and excellent track record of stints at TEPCO’s Washington D.C. office and global organizations including the OECD (Organization of Economic Cooperation and Development) and IEA (International Energy Agency) in Paris.


Maximizing his engineering background and international management skills, Mr. Kudama led
TEPCO’s overseas businesses in executive positions in the International Affairs Department for decades. In 2016, he joined JERA and took the post of chief power development officer and senior executive vice president in charge of diverse energy projects including offshore wind power, LNG liquification, and state-of-the-art storage battery projects in different markets. Until now, he has engaged in investments in 30 projects in 14 countries totaling 3 billion USD.


Mr. Kudama served as CEO of JERA Americas from 2018 until 2019. He currently resides in
Singapore and serves as CEO of JERA Asia Pte. Ltd., covering the rapidly growing markets of Asia
and the Middle East.
Mr. Kudama has a master’s degree in mechanical engineering from the Graduate School of Tokyo
Institute of Technology.
Mr. Kudama received the Outstanding Paper Award from the Japan Precision Engineering Academy
in 1983.

MR. YURI TAKEMORI

General Manager, Innovation Promotion Office, Business Planning & Coordination Dept., Development Bank of Japan (DBJ)

PhD. BART LUCARELLI

Bart is an international project management expert, with over 34 years of
energy consulting experience in Asia and Africa. He has been based in Asia
since 1989 with extensive experience as a power plant developer and
advisor on conventional and renewable power and energy projects
throughout SE Asia, especially in Thailand, Vietnam, Philippines, Indonesia,
Laos and Singapore.
Bart joined AWR Lloyd in 2017 and has served as project manager for AWR
Lloyd’s coal procurement advisory assignment for EGATi’s Quang Tri power
project in Vietnam. He has also served as team leader on various due
diligence and market entry studies related to power and fuel projects
throughout Asia. He has been a frequent speaker at energy and power
conferences on topics such as solar PV economics, coal markets and
pricing, advanced energy technologies, and LNG supply and pricing.
Prior to joining AWR Lloyd, Bart headed Roleva Energy Ltd, a Bangkok-
based energy consultancy from 2004-17. Before that, Bart worked for
Intergen, an American IPP developer, where he served as InterGen’s VP for
Asset Management and General Manager for the Quezon Power project in
the Philippines (2000-04) and its Director of Project Development (1996-99)
during which time he developed 700 MW CCGT plants in Thailand and
Singapore. From 1995-1996, he served as Manager (Business
Development – Asia) at BHP Power based in Hong Kong. From 1985-1995,
he worked for Lahmeyer International, a German engineering group, as
Senior Energy Economist. During his time with Lahmeyer, he as the energy
advisor to the governments of Malawi and Lesotho) and IPP power project
advisor to the government of Indonesia for units 7 & 8 of the Paiton power
complex.
Bart holds a BA in Economics (Hons), and a Master’s Degree and PhD in
City and Regional Planning from the University of California at Berkeley.

MARK A. J. RICHARDSON

• Leadership of conventional plant service business development leading to rapid growth in S.E. Asia business;
resulting in a four (4X) times increase in orders received in a two-year period, for power and industrial plant asset
improvement services, rehabilitation, and turnkey overhaul contracts.
• Leadership of plant services/maintenance operations and personnel skills development, resulting in increase in
percentage of operating profit versus sales, despite during a period of rapid sales growth.
• Development of key relationships with S.E. Asia power generating companies’ managers at top executive
management and plant management levels, within numerous power plant operating firms in Philippines and
Malaysia, and formation of new relationships in Thailand and Indonesia.
• Authored and presented a paper at the Power-Gen Asia 2013 conference, which achieved “Best Paper Award” for
Track 4 Operation, Optimization & Servicing. Other experiences in public speaking to large audiences include
hosting of a boiler technology and services conference in Indonesia in 2013, and numerous presentations for power
boiler technologies to owners, developers, EPC contractors and at conferences worldwide.
• 25 years of international business experience working within large multinational companies in multiple countries,
holding senior professional roles in project management, engineering, construction, and business development
responsibilities for large power plants.
• Over ten (10) years of on-site construction management experience based full time at large capacity power plants
during erection and commissioning. Extensive experience in project and engineering management for medium to
large size power projects.
• Superior communications abilities including skills in negotiations, commercial and technical correspondence
writing, and oral presentations.
• Unique ability to bridge cultural divides between Asian-based headquarters and overseas-based divisions within a
large multinational corporation, and to optimize local operations.

Mr. Yoshihiko Hamamura

Current Position & Affiliation
– Senior General Manager, Fuel Cell Business Field, Toyota ZEV Factory, Toyota Motor
Corporation
– Chairman, FC-Cubic TRA (Fuel Cell Cutting-Edge Research Center Technology Research
Association), Japan


Work Experience
– Joined Toyota Motor Corporation in 1991 – General manager of engine development
promotion division and chief-engineer in powertrain product planning division.
– Senior general manager of FC-business field since 2019.
– Chairman of FC-Cubic TRA (Fuel Cell Cutting-Edge Research Center Technology Research
Association), Japan from 2019


Education
Graduated from Faculty of Engineering of Doshisha University, Japan

Rassa Herabat

Prime Road Power Public Co. Ltd Head of Asset Management |April 2020 – Present Bangkok, Thailand Asset Management

• Manage Asset management team to record movements of renewable energy operating assets and ensure companies ROA & ROE targets.

• Optimizing plant performance and operation & maintenance, compliance with regulations & relevant stakeholder requirements & Operation and Maintenance strategy

• Conduct relevant business/financial models to assist with management decision making of activity related to investment on current and future assets.

• Creation of various business reports and reporting processes and to oversee and manage various deliverable of running businesses

• Analyze & execution area of performance improvement and additional revenue initiatives i.e. carbon credit & IREC

• Consultant to COO of Solar rooftop EPC & Private PPA subsidiary companies to support operations & business expansion in Thailand.

• Management committee of Innovation subsidiary companies to support management decision making Corporate Strategy & ESG

• Lead Strategic ESG Pillar of the company including planning, development and execution. o Developing the group-wide sustainability and climate strategy, policies, frameworks to address sustainability issues of the Group (Including study of the possibility on net-zero target, carbon neutral status) o Engaging with different stakeholders to drive sustainability and low-carbon society, i.e., TGO, EGAT and etc.

• Support risk management Identify areas of risk, potential watch list and emerging risk issues, major projects, mitigation strategy and key risk indicators

Mr. Naruedol Apaijit

How can green energy technology increase your business growth and sustainability? Green energy or renewable energy refers to electricity or fuel that is derived from renewable sources. Green energy is more than just a feel-good environmental movement. It is also the best prospect for business to reduce your energy cost and create the competitive advantages.

Mr. Tutpol Ardsomang

Education Background

 • MSc in Reliability and Maintainability Engineering from The university of Tennessee, Knoxville, USA
 • BSc in Instrumentation Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

Professional Certificate and Training

 • Certified Maintenance & Reliability Professional (CMRP) SMRP
 • Certificate FS Eng (TÜV Rheinland) 
 • Certified Reliability Engineer (CRE)

Experience

> 15 years in SCG chemicals

> 5 years in Predictive Analytic Research & Development – initiated the advance machine/process health monitoring system project, which applies machine learning (ML), statistical analysis

> 3 years in Machine learning and AI project implementation to internal and external customer

> 10 PoC ML and AI development with Global company e.g. Accenture, GE, AVEVA, etc.

> 7 Year Experience in Asset Performance Management (APM) and Reliability Engineering

Dr. Keyur Gandhi

10+ Years of Industry Experience in predictive analytics solutions to global asset management & O&M renewable energy companies.

Education Background

 • BEng in Electronics Engineering, University of Surrey
 • PhD in Advanced Technology Institute, Guildford United Kingdom

         PhD title “Enhancement of light coupling to solar cells using              plasmonic structures”

Professional Certificate, Publications, Patent

 • Electrical Digital Twin of Solar Photovoltaic Power Plant
 • Plasmonic Organic Photovoltaics: Unraveling Plasmonic Enhancement for Realistic Cell Geometries
 • High efficiency air stable organic photovoltaics with an aqueous inorganic contact
 • Simultaneous optical and electrical modeling of plasmonic light trapping in thin-film amorphous silicon photovoltaic devices
 • Member of IET & IOP 

Experience

> 5 Years Chief Product Officer & Co-Founder

> 7 Years PV Development and Optimization

Electronic IC Designer

Warit Krittaphol

Warit Krittaphol is a Commercial Director for REPCO NEX, SCGC that provides engineering and maintenance solutions (Asset Performance Management, APM) for more than 20 companies.  He has been in SCGC for over 25 years and has had opportunities to handle various positions, including Operations strategy, for almost ten years.  During that period, he had involved with Organizational transformation (focusing on three core values: Value protection: Safety, Value extraction: Productivity, and Value creation: Innovation) and Digital transformation (focusing on Digital Asset Performance Management) in SCGC.

Warit graduated from Ohio Northern University T.J. Smull college of engineering, Ohio, USA, majoring in Mechanical Engineering.  Recently hold Postgraduate Diploma in Digital Business from MIT Sloan, and Columbia Business School’s executive education on Digital Strategies for Business and Digital Transformation delivered online through the Emeritus Institute of Management.

Mr. Kiatipoom Visedchaisri

A part of becoming on Smart society is delivering the efficiency of public services that's not only enough quantity but having concerns on good quality and more reliability. Many organizations are thinking about business transformation to make sustainable and seeking for a solution or technology to help improve productivity, increase profitability, and make differentiate with reliable data utilization.

The Sigfox 0G network technology and massive IoT solutions are available for automate data collective and monitoring that help businesses can deliver the best-in-class services to their customers even today and future.

Mr. Robert Liew

“Robert has over 10 years of analyst experience, having worked in research functions in New Zealand, Thailand, China, and Singapore. He has expertise in market intelligence, strategy planning, analysis, and forecasting in the wind power sector in Asia Pacific.

He is responsible for regional Asia Pacific reports, offshore wind, emerging markets, and has completed numerous projects for supply chain companies, private equity, and IPP/utilities with a focus on Asia Pacific markets. His opinions have been quoted by leading newspapers and trade publications – Bloomberg, Financial Times, Nikkei Asian Review, The Economic Times, Recharge, Windpower Monthly, etc.

He has spent over 35 years in Asia Pacific living in Taiwan, Singapore, New Zealand, Thailand, and China, where he has spent the last eight years working at MAKE, a leading Danish wind consultancy before merging with Wood Mackenzie. Robert works out of our office in Singapore.”

MR. Weeruj Techasuwanna

Increasing the Efficiency of Our Solar System

MR. Akarapon Lertwiputh

SolarEdge Inverter Installation Technique

MR. Peachuda Sintapanin

Safety and Cost Reduction : Choosing the Right Solar System

MR. Sam Yamdagni

Solar rooftops are strategies that can be implemented right away as they are simple and simply effective. A short update on strategies to maximizing yield. Globally AgriPV have become a “National Strategy” as they not only help in decarbonization but also increase agriculture yield by two folds. PssAmarenco is a Global leader in this strategy and will demonstrate in the presentation. Globally well known and accepted as Virtual PPA, Thailand has launched a Sandbox program where Sleeve Types PPA will be able to deliver power from anywhere in Thailand. An overview of strategy of “Sleeve Type PPA” Performance enhancements of existing solar plants and industrial plant machinery is key to generate green power and create demand side reduction respectively. An overview of options to implement this strategy.

Mr. Napapadol Sukkasem

Developing countries such as Thailand and ASEAN are under pressure to deal with two things that will change and preserve the world can be Climate Change and Energy Transition, and must act at the national level by issuing measures and enhancing such problems require all sectors to cooperate which changes the structure of the energy industry tend to lead the advancement of technology comes with the behavior of manufacturers and energy users. which the leaders of Thailand confirmed to declare clearly that Thailand's goals are clear in 2030-2050. Developing an efficient management system with innovative infrastructure that digitalization, Decarbonization ,Decentralization, De-Regulation + Electrification(4D+1E) with 5 policy directions clearly to reduce greenhouse gas emissions in the energy sector invest in green energy Implemented additional 4D1E policies competitiveness in the energy sector increase the share of renewable energy and develop infrastructure to support through these technological transitions. The government has turned to support seriously by laying down energy policies and economy as announced at the COP26 forum, world leaders join talks to speed up implementation to solving climate change problems and strive to reduce the carbon dioxide of their own country all for trying to limit global temperature rise and solve the global warming crisis by reducing the use of coal fuel and products from Petroleum Fossil Fuel Seriously Pain Points & Solution of Plastic Waste : An alternative way to reduce waste Reduce plastic landfills and including solving environmental problems directly because Most plastics manufacturing processes include additives and microplastics. (Microplastic). These substances are difficult to process with decomposes and becomes a residual waste in the environment And some additives also cause harm to the health of People, if it is to be destroyed by incineration with garbage (direct combustion), then the best solution is to take the garbage. Many such plastics are processed by pyrolysis process.

Kunachat Witoonsoontorn

AN OVERVIEW AND TRENDS OF THE CURRENT USE OF ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) IN ASSET INSPECTION, WHICH IS STEADILY INCREASING DUE TO VARIOUS FACTORS SUCH AS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS, THE RAPIDLY EVOLVING USES OF ROBOTS AND AI/ML CAPABILITIES, COVID -19, LABOR SHORTAGES, AND THE SPEED AND ACCURACY OF ROBOTS, DRONES, AND DATA PROCESSING. EXAMPLES OF HOW ROBOTS AND AI ARE USED TO INSPECT POWER GRIDS AND SOLAR PANELS WITH THEIR CAPABILITY OF ACCESSING MORE AREAS, WHETHER ON LAND OR IN THE AIR. THEY ARE ALSO SUITABLE FOR HIGH-RISK OR REPETITIVE WORK, WHICH HELPS LOWER HUMAN RISKS AND OPERATIONAL COSTS. FUTURE TRENDS IN ROBOTICS AND DRONE TECHNOLOGIES SUCH AS 5G, ARTIFICIAL INTELLIGENCE/MACHINE LEARNING, DIGITAL TWINS, WILL CONTINUE TO ADVANCE.

MR. MK Balaji

Balaji has over 30 years of experience in the corporate and development sectors working across the energy and power verticals, focused on project development, management, financing, climate change, clean energy and sustainable development . He is currently the Specialist Leader at Deloitte Consulting LLP, leading several energy related projects across the world. Prior to this he was the Chief of Party of a USAID’s Private Finance Advisory Network covering 12 Countries across South and South East Asia, which mobilized about $ 600 m for clean energy projects in the region. He has a rich corporate sector experience of over 25 years, working across technology, project development, financing and operations. He was the Director and Member of the Investment Committee of a clean energy private equity fund in Asia and managed several investments across the world.

MS. Noriko Morioka

Education : Graduated from Hokkaido University in March 1987 (Faculty of engineering) Received a Ph.D. in aerospace engineering from the University of Tokyo
Career in IHI
Apr 1987 Joined IHI

Apr 2014 General Manager of Control Systems Engineering Group, Control Systems Engineering Department, Research & Engineering Division, Aero-Engine & Space Operations

Apr 2016 General Manager of New Technology Project Group, Engine Technology Department, Research & Engineering Division, Aero-Engine & Space Operations

Apr 2018 Associate Director, General Manager of Corporate Business Development Department, Solution Headquarters Deputy Division Director of Research & Engineering Division, Aero Engine, Space & Defense Business Area

Apr 2020 Executive Officer, Vice President of Solution Headquarters General Manager of Corporate Business Development Department

Apr 2021 Executive Officer, Vice President of Corporate Strategy Headquarters

Mr. Yamato Kawamata

“Yamato delivers power and renewables market research in Asia Pacific. He covers solar, wind, storage, power modelling and power policy analysis to develop research and market insights. He engages with clients and industry players active in Japan’s power market.

Prior to joining Wood Mackenzie, Yamato spent 13 years at Japan International Cooperation Agency, where he engaged in the energy industry in Asia Pacific and the Middle East, focusing on power sector master planning, project financing for renewables, and investments in conventional power plants and the power grid. He has also engaged in R&D projects on hydrogen fuel cells and biofuels.”

Webpage : https://www.enlit-asia.com/speaker/yamato-kawamata/

Mr. William (Bill) Meehan

Bill Meehan, P.E. heads the worldwide electric and gas utility marketing practice for Esri, the world’s largest GIS software company. He is the author of four books: GIS for Enhanced Electric Utility Performance, Modeling Electric Distribution with GIS, Empowering Electric and Gas Utilities with GIS and Power System Analysis by Digital Computer. He has also authored numerous papers and articles. He has lectured extensively and taught courses at Northeastern University and the University of Massachusetts. Bill holds a B.S. in Electrical Engineering from Northeastern University and an M.S. in Electric Power Engineering from Rensselaer Polytechnic Institute. Prior to joining Esri, Bill was the vice president of electric operations for a major electric and gas utility. Bill is a registered engineer in the United States.

Mr. Vo Ha Duy Quang

Mr. Vo Ha Duy Quang is the Deputy of the Planning & Logistic Department of Saigon Power Company, a subsidiary of Hochiminh City Power Corporation (EVNHCMC) with 14 years of experience working in the planning & logistic sector.

Mr. Vo Ha Duy Quang got a Bachelor of Electrical Engineering from the Ho Chi Minh University of Technology in 2008, and a Master of Business Administration in 2011 at Ho Chi Minh University of Technology.

Mr. Vo Ha Duy Quang is a member of Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) and an expert on EVNHCMC in electricity demand forecast.

Mr. Sunil Gupta

Sunil joined Vena Energy as Regional Head of South East and South Asia in March 2019.

Prior to joining Vena Energy, he was Head of Renewable Energy Business at Sembcorp Industries and prior to that, Global Head of Technology & Cleantech at Standard Chartered Bank. He has also held senior leadership positions at Morgan Stanley, NatWest Markets, and Crosby Securities.

Sunil holds an MBA from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. He also holds a Bachelor in Technology from Indian Institute of Technology, Delhi.


Webpage : https://www.enlit-asia.com/speaker/sunil-gupta/

Mr. Sachin Chopade

Sachin Chopade is the Segment and Growth Director at Baker Hughes. He works with an outstanding global team shaping and leading the energy transition, with our customers and partners, by transforming the energy sources to orchestrate carbon-free energy with mission-critical generator assets, software, and AI. Sachin has spent over two decades in the Energy and Process Industry across Schneider Electric and Emerson. In the past, Sachin served in several business and transformational leadership roles in Product and Solutions Management, Sales, Supply chain, and Strategy across hardware, software, and consulting services businesses. He is credited with building numerous Clean Energy and Sustainability businesses while working with Schneider and Emerson including smart grid, optimization of wind energy, green buildings, and sustainable and enterprise solutions for process and discrete industry, recently he was recognized for his work for starting and scaling of Emerson backed startup providing IoT powered software-centric solution to minimize methane emission from gas pipelines.

Sachin is a recognized thought leader in Clean Electrification and Industrial AI. In past, he served on the advisory council for grid reforms to the Government of India and penned best practices for grid modernization published by McGraw Hill. He is also recognized as an inventor by the European Patent Office for his work on human safety.

Sachin has a BE in Electrical Engineering from the College of Engineering, Pune, India, and an MBA from the SP Jain School of Global Management, Singapore.

Mr. Ryo Minami

Name: Ryo Minami

Date of Birth: April 18, 1966

Birthplace: Tokyo Prefecture

Education:

LL.B., the University of Tokyo (1990)
LL. M., the University of Texas (1998)

Job Experience:

-July, 2021 – present Deputy Commissioner for International Affairs
Director General for International Policy on Carbon Neutrality,
Agency for Natural Resources and Energy (METI)

– July, 2018 –July2021 Director-General, Natural Resources and Fuel Department,
Director for Carbon Recycling Policy
Agency for Natural Resources and Energy,METI

– July, 2015 – July,2018 Director for Europe and Russia, Trade Policy Bureau,
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI)

– December, 2012 – July, 2015 Director, Oil and Gas Division,
Agency for Natural Resources and Energy, METI

– August, 2010 – December, 2012 Director, International Affairs Division,
Agency for Natural Resources and Energy, METI

– June, 2007 – August, 2010 Chief Representative, New York Office,
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI)

– June, 2005 – June, 2007 Deputy Director, Policy Coordination Division,
Small and Medium Enterprise Agency, METI

– June, 2002 – June, 2005 Director, Business Promotion Group,
Underwriting Department, NEXI

– June, 2000 – June, 2002 Deputy Director, Export Division,
International Trade Administration Bureau, METI
(In January 2001, the Ministry of International Trade and Industry was reorganized as the Ministry of
Economy, Trade and Industry.)

– June, 1998 – June, 2000 Deputy Director, Business Promotion Division,
Small and Medium Enterprise Agency,
the Ministry of International Trade and Industry (MITI)

– September., 1996 – June, 1998 LL. M., Law School of The University of Texas

– April., 1990 Joined MIT

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save