tsetestest

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเทศไทยสนับสนุนการจัดงาน "Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)" วันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้

กระทรวงพลังงานมีนโยบายเชิงรุกในการการกำกับดูแลด้านพลังงาน โดยประเทศไทยถือเป็นกำลังแถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงดึงดูดของการลงทุนมหาศาล อีกทั้งยังได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2065-70

งานประชุมแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านไฟฟ้าและพลังงงานที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียทั้ง 3 งาน ได้แก่ งาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia  (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์ผลักดันให้เกิดมิติใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และยืนยันเจตจำนงของประเทศในการยกระดับการแก้ไขปัญหาทุกวิถีทางอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

โอกาสนี้ทางผู้จัดงานได้รับสารแสดงความยินดีจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านพลังงานนานาชาติ ว่า 

“ผมขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย SETA 2022 (Sustainable Energy Technology Asia) งานพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานเอเชีย Solar+Storage Asia (SSA) 2022 รวมทั้งงานผลิตไฟฟ้าและระบบส่งกระแสไฟฟ้าแห่งเอเชีย Enlit Asia 2022 สำหรับการจัดงานและการรวมตัวที่สำคัญในครั้งนี้โดยเฉพาะหลักการที่การเดินทางระหว่างประเทศและการเชื่อมโยงระหว่างกันสามารถกระทำได้อีกครั้งหนึ่ง 

สถานการณ์แพร่ระบาดของ โควิด-19 นำมาซึ่งความท้าทายต่าง ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การผลักดันความร่วมมือระดับโลกด้านการป้องกันและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน จึงถือเป็นวาระสำคัญยิ่งสำหรับทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญลำดับต้นในประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคความปกติใหม่ และการส่งเสริมความมั่นคงและยังยืนทางพลังงาน ในการนี้ ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด ตามที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมระดับผู้นำของรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 เมื่อปี 2564 ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608

งาน SETA 2022 (Sustainable Energy Technology Asia) และงาน Solar+Storage Asia (SSA) 2022 เป็นโอกาสดีในการเน้นย้ำถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของพลังงานสะอาด รวมถึงเป็นเวทีในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเชิงลึกและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความร่วมมือและการส่งเสริมการลงทุนในอนาคตที่ต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ระบบพลังงานแห่งอนาคต และการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์แห่งชาติ ระยะ 20 ปี และแนวทางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” 

คลิก เพื่อดูและดาวน์โหลดสารแสดงความยินดี 

โดยงานประชุมและนิทรรศการทั้ง 3 งาน ถือเป็นเวทีด้านพลังงานที่สำคัญที่ผู้นำด้านพลังงานในภูมิภาคจะได้มาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมด้านพลังงานที่แท้จริง รวมถึงยังเป็นเวทีที่เปิดกว้างให้มีการอภิปรายและถกกันในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญตลอดห่วงโซ่คุณค่าทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพาณิชย์ของธุรกิจไฟฟ้าและพลังงาน อีกทั้งจะมีการนำเสนอข้อมูลและรายงานต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและพลังงานต้องเผชิญ ผ่านหัวข้อต่าง ๆ ที่จะอภิปรายบนเวที SETA 2022, Enlit Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง 3 วัน จะเป็นประเด็นสอดคล้องกับแผน PDP ฉบับใหม่ ทั้งสิ้น โดยมีเนื้อหาสำคัญ 6 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การผลิตไฟฟ้าแบบปลอดคาร์บอน (Decarbonised Power Generation) (2) การเสริมความแข็งแกร่งและสร้างโครงข่ายระบบไฟฟ้าในอนาคต (Fortifying and Creating a Next-Gen Power Grid) (3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The Electrification of The ASEAN Economy) (4) ความผันผวนของราคาไฟฟ้าจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด (Electricity Prices Surging due to unexpected Circumstances) (5) การผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Enabling Renewable Energy to meet RE Targets) และ (6) แผนกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (The Roadmap to Net-Zero) 

สำหรับงาน “Enlit Asia 2022, Sustainable Energy Technology Asia  (SETA 2022) และ Solar+Storage Asia (SSA 2022)” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 นี้ โดย Clarion Events ร่วมกับ GAT

2341

International ในฐานะพันธมิตรผู้ร่วมจัดงานคาดว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้มากกว่า 10,000 คน จากธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทั่วภูมิภาคเอเชีย เอเชียแปซิฟิค และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วโลก โดยมีบริษัทด้านพลังงานชั้นนำ รวมถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกว่า 350 บริษัท มาจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุดและโซลูชั่นด้านพลังงาน พร้อมกิจกรรม ตลาดนัดพลังงานไทยส่งเสริม SME ได้เข้าร่วมแสดงสินค้า กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ร่วมในเวทีเดียวกัน เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึก เพื่อรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Enlit Asia 2022 SETA Asia 2022 และ Solar+Storage Asia 2022 

******************************************************************************************

เกี่ยวกับ Enlit Asia

Enlit Asia เป็นแบรนด์ที่เกิดจากการรวม POWERGEN Asia และ Asian Utility Week เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ แสดงโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม และทัศนะเชิงวิเคราะห์และคาดการณ์จากผู้นำในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับยุทธ์ศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนที่มีเป้าหมายบรรลุการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ  

เกี่ยวกับ SETA

SETA (Sustainable Energy Technology Asia) โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานในเอเชีย และกระทรวงพลังงานของประเทศไทย ให้เป็นเวทีรับฟังมุมมองและเสียงสะท้อนจากภาคส่วนพลังงานในภูมิภาค ในประเด็นที่หลากหลาย ตั้งแต่การกำหนดนโยบายพลังงานจนถึงการใช้พลังงาน เพื่อนำมุมมองเชิงลึกในประเด็นเหล่านั้นมานำเสนอและอภิปราย ถือเป็นงานด้านพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมต่อผู้คนในอุตสาหกรรมพลังงานที่กำลังบุกเบิกการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมพลังงานสู่อนาคต   

เกี่ยวกับ Storage Asia

Solar+Storage Asia หรือ SSA เป็นแพลตฟอร์มเกตเวย์ที่ถูกตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงความต้องการด้านพลังงาน โดยจะมีการเปิดแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและโซลูชั่นต่างๆ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในงานแสดงสินค้าด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหม่และใหญ่ที่สุดในเอเซีย

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

Khrairunnisa Abd-IIah

Head of Marketing, Energy, Oil& Gas

Email: [email protected]

นางสาวจุฬารินทร์ หอมกลิ่น

บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Email: [email protected]

Mobile: 098 919 8322

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Learning more about the Privacy Policy and you can manage your own privacy by clicking on Settings.

Privacy Preferences

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save